WHO WE ARE
บริษัท สำนักกฎหมายสรยุทธ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นสำนักงานทนายความ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ในวิชาชีพ บริษัท สำนักกฎหมายสรยุทธ จำกัด เราให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจ ซึ่งได้แก่การให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมาย จัดทำเอกสารทางกฎหมาย ตลอดจนบริการอื่น ๆ อีกทั้งยังให้บริการด้านอรรถคดี ซึ่งได้แก่การรับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และบริการอรรถคดีทุกประเภท เกี่ยวกับสรยุทธ
CONCEPT
Efficiency
Sorayuth Law,
we are your trust.
Quality
ประสบการณ์ให้บริการด้านกฎหมายมามากกว่า 20 ปี
CONTACT US
ที่อยู่บริษัท สำนักกฎหมายสรยุทธ จำกัด
เลขที่ 1 รามอินทรา 16 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

: 081-845-7544, 081-775-7392, 02-509-9628, 02-509-9654
: 02-509-9628
: sorayuthlawoffice@gmail.com